0,00 CZK bez DPH

REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBSAH:

1. Pravidla uplatnění reklamace a reklamačního upozornění ze strany zákazníka

2. Rozhodující dokumentace pro řešení reklamace a reklamačního upozornění

3. Posouzení oprávněnosti reklamace

4. Způsoby vyřízení reklamace a reklamačního upozornění

5. Zjevné vady

6. Pravomoci k rozhodování o reklamacích

7. Pravidla jednání reklamačního týmu

1. PRAVIDLA UPLATNĚNÍ REKLAMACE A REKLAMAČNÍHO UPOZORNĚNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

1.1 Kupující a prodávající jsou povinní dodržovat smluvně sjednané Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. František Abrahám a další smluvně sjednané podmínky v uzavřené  kupní smlouvě. V souladu s těmito podmínkami má kupující provést přejímku zboží na místě dodání, zejména ověřit množství, kvalitu zboží, stav obalů a správnost dokladů.


1.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci pouze v záruční době a je oprávněn reklamovat:

vady množství při převzetí

vady zjevné do 15 dnů od převzetí

vady kvality do 7 dnů po zjištění kvalitativní vady, nejpozději však do 6 měsíců od data převzetí zboží prvním kupujícím

při koupi hotového výrobku má spotřebitel právo v souladu s §428 Obch. zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele uplatnit reklamaci do dvou let od doby dodání zboží.


Reklamace a reklamační upozornění musí být uplatněna písemnou formou a má

obsahovat návrh na její vyřízení Dle příčiny reklamace (rozměrové a pevnostní vady, ady

tisku, defekty ve fólii) prodejce vyžádá od zákazníka doložení reklamace vzorky, případně

fotografiemi reklamovaného zboží.


Reklamované zboží musí být zabaleno tak, aby bylo uchráněno před znečištěním

a dalším poškozením a označeno tak, aby byla jednoznačně prokázána jeho identifikace

(tj. výrobním štítkem, nálepkou, vkladačkou, paletizačním listem, z kterých je patrné

datum výroby a číslo kontroly pracovníka, který zboží vyrobil). Dodávka reklamovaného

výrobku musí být prokázaná dodacím listem nebo fakturou.

2. ROZHODUJÍCÍ DOKUMENTACE PRO ŘEŠENÍ REKLAMACE A REKLAMAČNÍHO UPOZORNĚNÍ


2.1 Pokud jsou s  kupujícím smluvně sjednány specifické podmínky odlišné od ”Všeobecných obchodních podmínek”, postupuje se v souladu se skutečně sjednanými podmínkami. Dále platí výrobková dokumentace jako materiálové listy,

PND. Pokud nedošlo z  titulu  povahy zboží a způsobu prodeje ke sjednání těchto specifických podmínek platí v  plném rozsahu platný Obchodní

zákoník.

3. POSOUZENÍ OPRÁVNĚNOSTI REKLAMACE

3.1 Reklamace se považuje za neoprávněnou a bude zamítnuta:

pokud ze strany kupujícího (spotřebitele) došlo k porušení nebo nedodržení smluvních podmínek, zejména ustanovení Obchodního zákoníku, Všeobecných obchodních podmínek, PND apod., pokud jsou tyto dokumenty zakotveny ve smlouvě

pokud se prokáže na základě prověrky, že zboží vyhovuje smluvním podmínkám

pokud kupující neoznámil včas vadu zboží a zboží používal bez souhlasu prodávajícího

pokud nebyla splněna podmínka dokladování a zabalení reklamovaného výrobku

pokud zboží nebylo použito k účelu, ke kterému bylo určeno nebo ke kterému se obvykle používá

likvidace reklamovaného zboží u zákazníka bez souhlasu firmy Ing. František Abrahám


4. ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ REKLAMACE A REKLAMAČNÍHO UPOZORNĚNÍ

4.1 Způsob vyřízení reklamace musí být vzájemně dohodnut písemně. Při návrhu způsobu vyřízení reklamace je nutné volit nejhospodárnější způsob, který lze akceptovat a zároveň zohlednit požadavek zákazníka. Za odeslání doporučeného dopisu se závěrečným stanoviskem k reklamaci nebo reklamačnímu upozornění zodpovídá vedoucí zákaznického servisu.

4.2 Pokud je reklamace uznána na základě prokázané neshody proti smluvním podmínkám, může

kupující uplatňovat nároky z vad dodávky následovně:

oprava vadného zboží se zabezpečí, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné

sleva z ceny se poskytne, pokud po vzájemné dohodě kupující dodávku zpracuje na jiné účely nebo při vynaložení zvláštní odborné péči či nákladů.

dobropis na vrácené množství se poskytne, pokud kupující zboží vrátí, nepožaduje však náhradní plnění. Dobropis se poskytne rovněž tehdy, kdy prodávající nemá možnost poskytnout náhradu vadného zboží. Každý dobropis musí být schválen majitelem firmy.

náhrada vadného zboží v plném rozsahu se poskytne za množství zboží vráceného do firmy, pokud s kupujícím byla náhrada dohodnuta. Zboží musí být vráceno v původním stavu tak, jak bylo zákazníkovi dodáno anebo ve stavu, při kterém byla zjištěna neshoda či vada. Nárok kupujícího na náhradu může být snížen podle stavu vráceného zboží. Náhrada reklamovaného zboží je provedena po vrácení reklamovaného zboží .

sleva z ceny a dobropis, případně náhradní plnění v dohodnuté výši, se uplatní rovněž tehdy, pokud kupující prokazatelně doloží vícenáklady a ztráty způsobené vadným zbožím a ze strany prodávajícího bude uznán závazek uhradit tyto vícenáklady.


5. ZJEVNÉ VADY

Za zjevné vady se považují následující:

- šířka mimo PND

- jiný výrobek proti objednávce

- nedrží svár u svařovaných výrobků

- nedotištění místa, nekvalitní potisk

- evidentní posunutí návinu mimo tolerance

- zborcené, stažené dutinky

- naříznuté náviny

- rozřezaná fólie


6. PRAVOMOCI K ROZHODOVÁNÍ O REKLAMACÍCH

6.1 Majitel firmy rozhoduje o řešení reklamace.


7. PRAVIDLA JEDNÁNÍ REKLAMAČNÍHO TÝMU

7.1 Složení týmu je dáno rozhodnutím majitele firmy . Tým se zabývá řešením reklamací,

reklamačních upozornění a následným odstraňováním neshod formou nápravných a preventivních opatření včetně jejich efektivity. V rámci řešení neshod zároveň prověřuje míru zavinění.

Majitel firmy svolává jednání pracovního týmu, zodpovídá za kvalitní přípravu na jednání a kompletní podklady pro rozhodnutí o reklamačních případech, řídí činnost týmu, zpracovává zápis z jednání. Majitel je oprávněn pozvat kteréhokoli zaměstnance pokud uzná za vhodné.

Členové týmu jsou povinni se pravidelně zúčastňovat jednání a plnit zadané úkoly. Navrhují zlepšení v rámci činnosti týmu a pomáhají majiteli získat maximum informací o řešených případech.